ASSOCIATES (UNAIDED)

ASSOCIATES LIST 2024 (UN-AIDED (M))

CLASS-IV

Mr. Pramod Kumar

Mr. Sunil Gawde

Mr. Virendra S. Singh

Mr. Tahsildar A.Singh

Mr. Jayasing D. Thavare

Mr. Rajeshkumar Singh

Mr. Dharamveer

Mr. Bhagwandas N. Valmiki

Mr. Sujendra Singh

Mr. Prashant E. Haram

Mr. Narsingh N. Singh

Mrs. Babita J. Singh

Mr. Prathamesh D. Satam

Mr. Manish D. Khandve

Mr. Rajkumar R. Singh

Mr. Santosh Batni

Mr. Monu Sodha

Mr. Subhash Balmiki

Mr. Parmesh Singh

Mr. Gautam Balmiki

ASSOCIATES LIST 2024 (UN-AIDED (M)) (HONORARIUM)

CLASS-IV

Mr. Dashrath Satam