ASSOCIATES (AIDED)

ASSOCIATES LIST 2024 (AIDED)

CLASS-IV

Mr. Anilkumar

Mr. Sureshchand

Mr. Krishnakumar Mishra

Mr. Suryaprakash B. Vishwakarma

Mr. Chandhradhan K. Yadav

Mr. Jawahar L. Singh

Mr. Dasarathi Pata

Mr. Maheshkumar Balmiki

Mr. Suryakant M. Lonari

Mr. Omprakash S.

Mr. Dattatray S. Gawde

Mr. Ratipal S. Singh

Mr. Dilipkumar Singh

Mr. Omprakash Kori

Mr. Manoj J. Singh

Mr. Deepnarayan Singh

Mr. Chandrashekhar Singh

Mr. Mahendra S. Singh

Mr. Dineshkumar J. Singh

Mr. Harinand G. Yadav

Mr. Sanjay M. Balmiki

Mr. Sanjay R. Singh

Mr. Vijay Pawar

Mr. Chunnilal Singh